ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Brandchart Academy
 2. “Brandchart Academy”: RSS Recruitment BV gevestigd te Amsterdam aan de Kingsfordweg 151 (1043 GR), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60154004.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/ of product van Brandchart Academy wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of wie een offerte heeft geaccepteerd.
Artikel 2. Algemeen
 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandchart Academy en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die betrokken zijn bij de uitvoering.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brandchart Academy en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Brandchart Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brandchart Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Prijs en betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief btw, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is de betalingstermijn 30 dagen. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% of kan toegang tot de training ontzegd worden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Brandchart Academy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
 1. Brandchart Academy is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Brandchart Academy in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Brandchart Academy, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Brandchart Academy verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Brandchart Academy in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Brandchart Academy beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
Artikel 5. E-Learning
 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door Brandchart Academy aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Brandchart Academy de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door Brandchart Academy aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/ of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Brandchart Academy.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.
Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging
 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt per e-mail.
 2. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
 3. Op het moment dat iemand een bijeenkomst niet kan volgen is dat eigen verantwoordelijkheid. Eventueel kan Brandchart Academy aanbieden om op een later moment de bijeenkomst in te halen, waarbij Brandchart Academy geen verplichting heeft dit toe te staan.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Brandchart Academy – een vervanger worden gestuurd.
 5. Het in onderhavig artikel bepaalde geldt ook bij annulering van de op het inschrijfformulier opgegeven tweede keuze van locatie.
 6. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant).
Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Brandchart Academy behoudt de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/ of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef )modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Brandchart Academy ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brandchart Academy niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Brandchart Academy per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft Brandchart Academy het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren.
Artikel 8. Verwerking (persoons) gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Brandchart Academy verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Brandchart Academy. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Brandchart Academy. De Klant en Brandchart Academy zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 9. Overige rechten Brandchart Academy
 1. In geval van een (ter beoordeling van Brandchart Academy) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt Brandchart Academy zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt Brandchart Academy zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 3. Brandchart Academy behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Brandchart Academy aangeboden opleidingen of trainingen.
Artikel 10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Brandchart Academy, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brandchart Academy partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Brandchart Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg.